Algemene Voorwaarden Slingertijd

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker:

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:

kalenderdag;

Digitale inhoud:

gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Slingertijd:

de rechtspersoon (zie artikel 2) en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Gebruikeren aanbiedt;

Overeenkomst op afstand:

een overeenkomst die tussen Slingertijd en de Gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Gebruiker en Slingertijd gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Slingertijd

Slingertijd
Gijsbrecht van Aemstelstraat 183

2026 VD  HAARLEM
www.slingertijd.nl

info@slingertijd.nl

KvK-nummer: 81564457

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slingertijd en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Slingertijd en Gebruiker.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Slingertijd voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Slingertijd zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Verplichte gedragsregels

Iedere Gebruiker conformeert zich aan de volgende bindende gedragsregels:

Ga vertrouwelijk met je toegangscodes om, leen ze niet uit:

Toegangscodes uitlenen is niet toegestaan, ze zijn strikt persoonlijk.

Systeembeheerders mogen nooit om je toegangscodes vragen.

Toegangscodes uitlenen aan derden is verboden

Kies alleen niet-vanzelfsprekende wachtwoorden en verander je wachtwoord regelmatig:

Gebruik voor je wachtwoord bijvoorbeeld de eerste letters van een makkelijk te onthouden zin en verander één of twee letters in tekens. ‘Spruitjes eet ik echt niet meer hoor’ wordt dan bijvoorbeeld Se!enmh. Er is programmatuur dat via password guessing je password kan achterhalen indien dat al te voor de hand liggend is.

Gebruikersnaam en wachtwoord moeten altijd verschillend zijn.

Geef geen aanleiding of gelegenheid tot het kraken van computers:

Stel op je computer een screensaver met passwordbeveiliging in.

Gebruik als het even kan op de thuis-PC een firewall en installeer met regelmaat updates van je besturingssysteem.

Verspreiding van kinderporno is uitdrukkelijk verboden:

Slingertijd zal te allen tijde aangifte doen en pro actief alle medewerking verlenen aan de authoriteiten.

Verricht geen andere activiteiten in strijd met enige wet, waaronder auteursrechtwetgeving:

Gebruikers mogen via Slingertijd geen activiteiten verrichten die in strijd zijn met enige wet.

Verspreid geen discriminerend, lasterlijk en/of beledigend materiaal:

Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Neem de goede omgangsvormen in acht. Hierbij geldt tevens ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Naleving:

Bij overtreding van één of meer van de gedragsregels kan de overtreder de toegang tot Slingertijd worden ontzegd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en schade

Als Gebruiker van Slingertijd kun je herinneringen uploaden die privacygevoelige informatie kunnen bevatten (denk hierbij aan foto’s en video’s). Slingertijd is een besloten netwerk en je bent zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de geportretteerde personen alvorens je een foto’s of video post!

Onverminderd het elders in deze Algemene voorwaarden bepaalde is Slingertijd niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke voor Gebruiker dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van enige andere verplichting jegens Gebruiker die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Slingertijd noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de daadwerkelijk door Gebruiker geleden, directe schade, of als dat minder is een bedrag van maximaal de hoogte van de laatste aan Gebruiker verzonden factuur.

Slingertijd is niet aansprakelijk voor door Gebruiker dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Gebruiker of door enige derde van de door Slingertijd geleverde Diensten en/of Producten.

Slingertijd stelt de producten en diensten op zorgvuldige wijze samen, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid, dan wel het up to date zijn daarvan of het geschikt zijn voor een bepaald doel. Slingertijd en haar werknemers, alsook anderen handelend in opdracht van Slingertijd zijn dan ook niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van of eventuele fouten, onvolledigheden of vertragingen in (de toegang tot) de Diensten en/of Producten dan wel onnauwkeurigheden of nalatigheden ten aanzien daarvan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Aan de inhoud van de Producten kunnen geen rechten worden ontleend.

  

Van een toerekenbare tekortkoming door Slingertijd in de nakoming van de Overeenkomst kan niet eerder sprake zijn dan nadat Gebruiker Slingertijd deugdelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Slingertijd ook na het verstrijken van de door Gebruiker gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten.

Enig gebrek geeft Gebruiker nimmer het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Slingertijd op te schorten of te verrekenen.

Bij ontbinding van de Overeenkomst door Slingertijd is zal geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden plaatsvinden.

Artikel 6 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van electronische aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Slingertijd passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Gebruiker elektronisch kan betalen, zal Slingertijd daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Slingertijd zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Gebruiker de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het digitale adres van Slingertijd waar de Gebruiker met klachten terecht kan.

Artikel 7- Herroepingsrecht

De Gebruiker kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Slingertijd mag de Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 8 – De prijs

Prijsverhogingen zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen zijn toegestaan, Gebruiker heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Slingertijd zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan Slingertijd kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De Gebruiker kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De Gebruiker kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  of diensten, wordt stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een onbepaalde duur.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Gebruiker na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen.

Artikel 12 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Gebruiker de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slingertijd te melden.

Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Slingertijd is gewezen op de te late betaling en Slingertijd de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Slingertijd gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Slingertijd en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen?

Vragen en of opmerkingen? Gelieve contact op te nemen met info@slingertijd.nl